Катедра “Железопътна техника”
© Railways technology 2015

Дейности

Преподавателите от катедрата участват в обучение на студенти и докторанти от различни  специалности  на Факултета по транспорт, Машиностроителен факултет, Машинно - технологичен факултет, Факултет за  френско обучение по електроинженерство, Факултет за германско инженерно  обучение и промишлен мениджмънт, Факултет за английско инженерно обучение и Факултет Компютърни системи и управление.

Лабораторна база

Катедрата разполага с лаборатории и стендове за газо - динамични изследвания на влаковоте спирачни системи; конктактна мрежа; статично изпитване на релсови талиги; моделиране на термо - динамични процеси в изотермичния транспорт; фрикционно притискащо товарохватно приспособление; моделиране на полиспастна система. В учебния процес, лабораторните упражнения, курсовите работи, курсовите проекти и докторантските изследвания се използват нови технологии, съвременни методи, компютърни програми, разработени собствени алгоритми и програмни продукти.
ЗА НАС
КАТЕДРА “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА”
© Railways technology 2015

Дейности

Преподавателите от катедрата участват в обучение на студенти и докторанти от различни  специалности  на Факултета по транспорт, Машиностроителен факултет, Машинно - технологичен факултет, Факултет за  френско обучение по електроинженерство, Факултет за германско инженерно  обучение и промишлен мениджмънт, Факултет за английско инженерно обучение и Факултет Компютърни системи и управление.

Лабораторна база

Катедрата разполага с лаборатории и стендове за газо - динамични изследвания на влаковоте спирачни системи; конктактна мрежа; статично изпитване на релсови талиги; моделиране на термо - динамични процеси в изотермичния транспорт; фрикционно притискащо товарохватно приспособление; моделиране на полиспастна система. В учебния процес, лабораторните упражнения, курсовите работи, курсовите проекти и докторантските изследвания се използват нови технологии, съвременни методи, компютърни програми, разработени собствени алгоритми и програмни продукти.
ЗА НАС