© Railways technology 2015

Обучение на студенти и докторанти

Преподавателите от катедрата участват в обучение на студенти и докторанти от различни специалности  на Факултета по транспорт, Машиностроителен факултет, Машинно - технологичен факултет, Факултет за  френско обучение по електроинженерство, Факултет за германско инженерно  обучение и промишлен мениджмънт, Факултет за английско инженерно обучение и Факултет Компютърни системи и управление.                   

Проучвания и изследвания 

В катедрата се извършват проучвания и изследвания в областта на транспортните технологии, транспортната инфраструктура, моделиране на транспортни процеси, логистични вериги, графици за движение на влаковете, товарно - разтоварни операции, спирачни съоръжения, термодинамични процеси, управление на риска и др. учебния процес, лабораторните упражнения, курсовите работи, курсовите проекти и докторантските изследвания се използват нови технологии, съвременни методи, компютърни програми, разработени собствени алгоритми и програмни продукти. Работи се съвместно с инфраструктурни обекти и поделения на фирми в страната:  БДЖ ЕАД, Локомотивно депо - София, Електро депо - София, ТРАНСКОМ`С - Белоградчик, Вагоноремонтен завод - Септември, НИИТ - София, Трамваен завод, Метрополитен, Интермодален терминал „София - Яна”, „DSV Road” ЕООД, Централна гара - София, Трансвагон - Бургас, Пристанищен контейнерен терминал - Варна, Фериботен комплекс - Варна, Локомотивно депо - Варна, База за поддържане на ДМВ „Сименс” - Варна и др.              

Специализираща практика за студенти от 3-ти курс

Учебният план на специалности „Технология и управление на  транспорта” и „Транспортна техника и технологии” предвижда  студентите, обучавани в образователно-квалификационна степен  „бакалавър” да преминат специализираща практика след завършване  на летния семестър на 3-ти курс. Катедра „Железопътна техника” организира специализираща практика, като целта е студентите да се запознаят със съоръженията, технологията и особеностите на работа на основни транспортни инфраструктурни обекти и фирми в страната.     
ДЕЙНОСТИ
© Railways technology 2015

Обучение на студенти и

докторанти

Преподавателите от катедрата участват в обучение на студенти и докторанти от различни специалности  на Факултета по транспорт, Машиностроителен факултет, Машинно - технологичен факултет, Факултет за  френско обучение по електроинженерство, Факултет за германско инженерно  обучение и промишлен мениджмънт, Факултет за английско инженерно обучение и Факултет Компютърни системи и управление.                   

Проучвания и изследвания 

В катедрата се извършват проучвания и изследвания в областта на транспортните технологии, транспортната инфраструктура, моделиране на транспортни процеси, логистични вериги, графици за движение на влаковете, товарно - разтоварни операции, спирачни съоръжения, термодинамични процеси, управление на риска и др. учебния процес, лабораторните упражнения, курсовите работи, курсовите проекти и докторантските изследвания се използват нови технологии, съвременни методи, компютърни програми, разработени собствени алгоритми и програмни продукти. Работи се съвместно с инфраструктурни обекти и поделения на фирми в страната:  БДЖ ЕАД, Локомотивно депо - София, Електро депо - София, ТРАНСКОМ`С - Белоградчик, Вагоноремонтен завод - Септември, НИИТ - София, Трамваен завод, Метрополитен, Интермодален терминал „София - Яна”, „DSV Road” ЕООД, Централна гара - София, Трансвагон - Бургас, Пристанищен контейнерен терминал - Варна, Фериботен комплекс - Варна, Локомотивно депо - Варна, База за поддържане на ДМВ „Сименс” - Варна и др.              

Специализираща практика

за студенти от 3-ти курс

Учебният план на специалности „Технология и управление на  транспорта” и „Транспортна техника и технологии” предвижда  студентите, обучавани в образователно- квалификационна степен  „бакалавър” да преминат специализираща практика след завършване  на летния семестър на 3-ти курс. Катедра „Железопътна техника” организира специализираща практика, като целта е студентите да се запознаят със съоръженията, технологията и особеностите на работа на основни транспортни инфраструктурни обекти и фирми в страната.     
ДЕЙНОСТИ